REGULAMIN SERWISU Pinjo.pl z dn. 23.11.2016 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która rejestruje się i korzysta z serwisu Pinjo.pl;
2. Właściciel - właścicielem serwisu Pinjo.pl jest Piotr Feder - http://peefdesign.pl
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Pinjo.pl;
5. Serwis Pinjo.pl – serwis internetowy dostępny pod http://pinjo.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może przypinać oferty pracy;
6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
7. Rejestracja – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług.
II. Postanowienia ogólne 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Pinjo.pl dostępnego pod http://pinjo.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Serwis, działający pod http://pinjo.pl, prowadzony jest przez Piotr Feder http://peefdesign.pl.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu Pinjo.pl;
2.5. Korzystanie z serwisu Pinjo.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script oraz Cookies, lub
b) Chrome w wersji 54.0.2840.99 m lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i Cookies, lub
c) FireFox w wersji 50 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i Cookies, lub
d) Opera w wersji 41 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i Cookies, lub
e) smarthphone, tablet z system Android wersja 4.4 lub nowszej i przeglądarką Chrome lub Firefox z obsługą Java Script i Cookies,
c) minimalna rozdzielczość ekranu 320 x 640 pikseli.
2.6. W celu korzystania z Serwisu Pinjo.pl użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Właściciel zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem serwisu Pinjo.pl do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://pinjo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
III. Zasady korzystania z serwisu Pinjo.pl 3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu Pinjo.pl jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Właściciel może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu Pinjo.pl, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów serwisu Pinjo.pl, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy użytkownik:
a) podał w trakcie rejestracji w serwisie Pinjo.pl dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem serwisu Pinjo.pl naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników serwisu,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię serwisu Pinjo.pl.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z serwisu Pinjo.pl, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, serwis Pinjo.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania z serwisu Pinjo.pl w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach serwisu Pinjo.pl niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania z serwisu Pinjo.pl w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla właściciela,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu Pinjo.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania z serwisu Pinjo.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
IV. Procedura zawarcia Umowy o świadczenie usług 4.1. W celu zawarcia Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu Pinjo.pl należy wejść na stronę internetową http://pinjo.pl, dokonać rejestracji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Do rejestracji wymagane jest:
a) podanie adresu e-mail,
b) podanie hasła dostępu do konta w serwisie Pinjo.pl,
c) akceptacja regulaminu,
4.2. Po pozytywnej rejestracji, użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem rejestracji, po czym musi dokonać logowania przy użyciu podanych przy rejestracji adresu e-mail oraz hasła dostępu do serwisu Pinjo.pl.
4.3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem przyciśnięcia przycisku Załóż Konto.
4.4. Umowa o świadczenie usług zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
V. Świadczenie usług 5.1. Serwis Pinjo.pl świadczy usługi z zakresu przechowywania i wyszukiwania ofert pracy.
5.2. Każdy z użytkowników może dzięki pluginom lub zakładkom przypinać oferty znalezione na stronach trzecich, do swojej tablicy w serwisie Pinjo.pl.
5.3. Każdy z użytkowników może wyszukiwać oferty pracy, które są dostępne dzięki serwisowi CareerJet.pl, a następnie przypinać je do swojej tablicy w serwisie Pinjo.pl
5.4. Każdy z użytkowników może dodawać notatki do przypiętych na swojej tablicy ofert, a także zaznaczać że odpowiedział na ofertę.
5.5. Treści przypinane przez użytkoników na swojej tablicy, są widoczne tylko i wyłącznie dla użytkownika który przypiął treść.
5.6 Serwis Pinjo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przypinane przez użytkowników.
5.7 Wszystkie treści przypięte przez użytkowników pochodzące ze stron trzecich są ich własnością.
VI. Opłaty 6.1 Korzystanie przez użytkownika z serwisu Pinjo.pl jest w pełni bezpłatne.
6.2 Właściciel zastrzega sobie prawo do wyświetlania użytkownikom reklam.
VII. Prawo odstąpienia od umowy. Każdy użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas mailowo o chęci usunięcia konta z serwisu Pinjo.pl. Prośbę należy wysłać na adres e-mail: rezygnacja@pinjo.pl.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zostaną usunięte wszystkie dane przechowywane w serwisie Pinjo.pl powiązane z kontem użytkownika.
Dane raz usunięte, nie będą mogły zostać przywrócone.
VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 9.1. Właściciel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Pinjo.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
9.2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Pinjo.pl.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu Pinjo.pl może zgłaszać mailowo pod adres pomoc@pinjo.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię, adres e-mail, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Pinjo.pl.
9.5. Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
IX. Postanowienia końcowe 10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.